Pozemky po obou stranách Janovického potoka a jeho levostranného přítoku západně od obce Velké Janovice byly i v období kolektivizace zemědělství obhospodařovány tradičním způsobem a zůstaly ušetřeny větších agrotechnických zásahů. Díky tomu se na nich zachovala řada vzácných a silně ohrožených druhů rostlin, které už z okolní krajiny většinou zmizely. Na tyto rostliny je pak vázána i řada vzácnějších druhů živočichů, zejména hmyzu.

Aby se toto přírodní bohatství zachovalo i do budoucna, bylo území po dohodě s vlastníky pozemků zaregistrováno Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem dne 14. 10. 2005 jako významný krajinný prvek „Údolí Janovického potoka“. Tato forma ochrany má zabránit negativním zásahům do území, jako jsou větší stavby, zalesňování luk, ukládání odpadů apod. Nežádoucí je i intenzivní hnojení, zejména dusíkatými hnojivy. Na druhou stranu se předpokládá pokračování v obhospodařování pozemků šetrnou pastvou nebo sečením travin ve vhodných termínech, neboť ohleduplná péče o pozemky je nezbytnou podmínkou pro zachování vysoké přírodní i estetické hodnoty tohoto koutu Vysočiny.