Povinné informace

Informace zveřejňované dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Velké Janovice

2. Důvod a způsob založení

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Starosta:Jiří Sklenář
Místostarosta:Luboš Zavadil
Zastupitelé:Mgr. et mgr. Dana Dlouhá
Karel Groulík
Milan Šťastný
Marcela Zavadilová
Tomáš Zítka
Administrativní pracovník:Lucie Knoblochová, DiS

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa

Velké Janovice 47, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Velké Janovice 47, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

4.3 Úřední hodiny

Pondělí7:00 – 11:00
Úterý8:00 – 12:00 a 18:00 – 20:00
Středa7:00 – 11:00
Čtvrtek8:00 – 12:00
Pátek7:00 – 11:00

Změny úředních hodin vždy v sekci Aktuality!

4.4 Telefoní číslo

566 573 419

4.5 FAX

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

e-mail:velke.janovice@tiscali.cz
datová ránka:69ubpks

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a. s., pobočka Žďár nad Sázavou
7000523751/0100

6. IČ

00840637

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Územní plán
 • Pasport místních komunikací

K nahlédnutí na OU

9. Žádosti o informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací a podávání žádosti o poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žádost je možné podat:

 1. Ústně – osobní návštěvou nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení
 2. Písemně

Aby bylo možné žádost vyřídit, musí splňovat některé stanovené náležitosti – ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále musí být srozumitelná a musí být jasné o jakou informaci je žádáno.

Poskytnutí informace

Informace je žadateli poskytnuta do 15 dnů od doručení žádosti. Lhůtu je možné o 10 dnů prodloužit z následujících důvodů:

 1. Náročnost a objemnost vyhledávaných informací
 2. Konzultace s jinými subjekty

O prodloužení lhůty musí být žadatel informován před uplynutím lhůty 15 dnů.

Neposkytnutí informace

Informace nebude poskytnuta dle ustanovení §7 – §12 zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud nebude žádosti vyhověno, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Toto rozhodnutí budeš poskytnuto ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze osobně na adrese Obecního úřadu Velké Janovice nebo přes epodatelnu.

h

12. Formuláře

Žádost o kácení dřevin Žádost o kácení dřevin

Z

11. Opravné prostředky

Odvolání:

 • Lze podat do 15 dnů od doručení odmítnutí žádosti.
 • Lze podat do 15 dnů od doručení odmítnutí žádosti.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Ten musí rozhodnout do 15 dnů od předložení odvolání.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat.

 

Stížnost:

 • Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost.
 • Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost.
 • Stížnost se může podat písemně nebo ústně do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace
 • Nadřízený orgán rozhodne do 15 dnů od předložení stížnosti.

14. Předpisy

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

d

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Obec Velké Janovice vydává obecně závazné vyhlášky.

15. Úhrady za poskytnutí informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Povinný subjekt je oprávněn si stanovit sazebník úhrad za poskytnutí informací.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není

16. Licenční smlouvy

c

16.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou

16.2. Výhradní licence

Nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Poskytnuté informace

Pin It on Pinterest

Share This