Závěrečný účet obce za rok 2014 Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Výkaz Fin 2-12 k 31. 12. 2014 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 Inventarizační materiály (k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách) Zaverecny-ucet

Zprava-o-prezkoumani-hosp.

FIN

Vysledovka