Chráněná lokalita

Chráněná lokalita v údolí Janovického potoka

Pozemky po obou stranách Janovického potoka a jeho levostranného přítoku západně        od obce Velké Janovice byly i v období kolektivizace zemědělství obhospodařovány tradičním způsobem a zůstaly ušetřeny větších agrotechnických zásahů. Díky tomu se na nich zachovala řada vzácných a silně ohrožených druhů rostlin, které už z okolní krajiny většinou zmizely. Na tyto rosliny je pak vázána i řada vzácnějších druhů živočichů, zejména hmyzu.

Rosnatka okrouhlolistá
(Drosera rotundifolia)

Rosnatka okrouhlolistá

Všivec mokřadní
(Pedicularis sylvatica)

Všivec mokřadní

Prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis)

Prstnatec májový  Louka s prstnatci

Vemeník dvoulistý
(Platantera bifolia)

Vemeník dvoulistý

Tolije bahenní
(Parnasia palustris)

Tolije bahenní

Suchopýr širolistý
(Eriophorum latifolium)

Suchopýr širolistý

Starček potoční
(Teprhoseris crispa)

Starček potoční

Aby se toto přírodní bohatství zachovalo i do budoucna, bylo území po dohodě s vlastníky pozemků zaregistrováno Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem dne 14. 10. 2005 jako významný krajinný prvek "Udolí Janovického potoka". Tato forma ochrany má zabránit negativním zásahům do území, jako jsou větší stavby, zalesňování luk, ukládání odpadů apod. Nežádoucí je i intenzivní hnojení, zejména dusíkatými hnojivy. Na druhou stranu se předpokládá pokračování v obhospodařování pozemků šetrnou pastvou nebo sečením travin ve vhodných termínech, neboť ohleduplná péče o pozemky je nezbytnou podmínkou             pro zachování vysoké přírodní i estetické hodnoty tohoto koutu Vysočiny.

Květnatec Archerův
(Clathrus archeri)

Květnatec Archerův  Květnatec Archerův

Je to houba, která k nám byla dovlečena z Austálie. V Československu byl poprvé zaznamenán v roce 1963. Vyskytuje se od března do října na skládkových a tlejících půdách, v teplých listnatých a smíšených lesích. Světlé vajíčko je do poloviny ponořené v půdě. Vyrůstá z něj 4 - 6 rubínově červených ramen, které jsou nerovnoměrně pokryty slizem. Ten hnilobně zapáchá a tím láká hmyz.